snezka

Tři vrcholy trojúhelníku

Vrchol první: vize 

Na tenhle vrchol se nemusel nikdo dlouze drápat. Docela stačilo postavit se na špičky, aby jeden obhlédl ten turistický kraj několika horských údolí se všemi jeho stávajícími i pravděpodobnými budoucími problémy. Krajina pod Sněžkou vznikla ze sdílené představy o ekologicky šetrném, ekonomicky udržitelném a sociálně vzkvétajícím regionu, jenž chce být domovinou zvěře a rostlin, stejně jako domovem lidí.  

Vrchol druhý: mise

K tomuto vrcholu se stoupá v rojnici. Proč prošlapávat mnoho cest, když by docela dobře stačilo navázat se na lano pěkně jeden za druhého  a nechat se bezpečně vytáhnout až nahoru? Základním – a vše další zakládajícím – principem destinačního managementu je trpělivé a neohrožené rozvíjení dialogu mezi rozdílnými, nezřídka protichůdnými zájmy a potřebami. Teprve z takto otevřené komunikace může vyvstat nejen odhodlání řešení  hledat, ale i jakási naděje na jejich nalezení.

Krátkodobými strategickými rozvojovými projekty destinace je v současnosti realizovaná digitalizace výběru místního poplatku z pobytu a vytvoření webové regionální prezentace. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu chce DMO Krajina pod Sněžkou iniciovat a facilitovat proměnu horského turistického ruchu z extenzivního v dlouhodobě udržitelný.

Vrchol třetí: hodnoty

Tohle je nejvyšší vrchol, ten poslední a nejdůležitější. Málokterá nejvyšší hora stojí v pohoří osamocena a je vyvrcholením okolní krajiny, kterou už touhle dobou dobře znáte. Proto i náš pomyslný třetí vrchol trojúhelníku vlastně už dobře znáte a je vyvrcholením předchozího. V Krajině pod Sněžkou věříme v ekologicky šetrný ekonomický rozvoj, harmonické soužití lidí a přírody. Nejvyšší metou je nám otevřenost v komunikaci i našem konání, trpělivé rozvíjení dialogu, naslouchání ostatním a nalézání kompromisů.